ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης

 

Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, η οποία διεξήχθη την 13η Φεβρουαρίου 2019.

Scroll to Top