ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΗΑ_Ν_10.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΗΑ_Ν_10.2018

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων

της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π.«Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

Πίνακας Κατάταξης Νοσηλευτών (συνημμένος)
ΑΚΗΥΑ_Ν

Η άσκηση ένστασης είναι δυνατή εντός πέντε ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, έως τις 5 Νοεμβρίου 2018.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (συνημμένο)

Η ένσταση αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@praksis.gr με τίτλο στο θέμα ΕΝΣΤΑΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Scroll to Top