ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596 όπως αναρτήθηκε την 14.10.2019

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596 όπως αναρτήθηκε την 14.10.2019

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ.  001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη  Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)»  με κωδικό  ΟΠΣ (MIS) 5003596 όπως αναρτήθηκε την 14.10.2019.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ειδικότητας ΑΚΗΥΑ_ΒΠ:

Πίνακας Ελλιπών/Άκυρων Αιτήσεων (συνημμένος πίνακας)

Scroll to Top