ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Τελικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π.«Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π.«Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων 

 της υπ’ αριθμ.  001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη  Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π.«Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

  1. 1.Πίνακες Κατάταξης (συνημμένοι) ανά Ειδικότητα:
  1. 2.Πίνακας Ελλιπών/Άκυρων Αιτήσεων (συνημμένο)
Scroll to Top