Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Κάδων Αποκομιδής Απορριμμάτων»