ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Νοσηλευτών

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Νοσηλευτών

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ.: Δ20231 της υπ’ αριθμ. 001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ειδικότητας ΑΚΗΑ_Ν:

AKHA_N (συνημμένος πίνακας)

Scroll to Top