ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης της υπ’ αριθμ.  001 / 2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη  Εργασίας Ορισμένου Χρόνουγια την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, η οποία διεξήχθη την 16η Νοεμβρίου 2018.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΚΗΑ _ΚΛ(συνημμένο αρχείο)

Scroll to Top