Καταπολέμηση φτώχειας

ΑΡΧΙΚΗ Καταπολέμηση φτώχειας

Η PRAKSIS, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την στήριξη των ατόμων που βιώνουν κοινωνικό ή/και οικονομικό αποκλεισμό, την καταπολέμηση αυτού του αποκλεισμού και την εφαρμογή πολιτικών που ενισχύουν τη ένταξη, την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών μέτρων, υλοποιεί δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας. Οι δράσεις αυτές έχουν δύο βασικούς άξονες: την παρέμβαση και την πρόληψη.

Στις σταθερές δομές της PRAKSIS, όπως το Community Centre στην Αθήνα, το Πολυϊατρείο στη Θεσσαλονίκη, τα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων σε Αθήνα και Πειραιά αλλά και στις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, παρέχονται υπηρεσίες που απευθύνονται σε όσους και όσες βιώνουν διακρίσεις, κοινωνικό ή/και οικονομικό αποκλεισμό, στερούνται βασικά αγαθά, πρόσβασης στην υγεία. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις και εφαρμόζονται προγράμματα με προληπτικό χαρακτήρα όπως το ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ-Κοινωνική Κατοικία, EMLPOYABILITY στο Κέντρο Αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το European Minimum Income Network 2 (EMIN2) κ.α.

Με τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμια όργανα όπως το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και το Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και τη Κατοικία, η PRAKSIS συμβάλλει έμπρακτα στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την άσκηση πίεσης και στην καταγραφή συστάσεων προς αλλαγή πολιτικής, προσανατολισμένη στην υπεράσπιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, την καταπολέμηση της φτώχειας και των συνεπειών της.

Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και ενταθεί η ευαλωτότητα των κοινωνικών ομάδων και αρκετά συχνά βλέπουμε ανθρώπους με πολλαπλές και πολυεπίπεδες ευαλωτότητες. Για το λόγο αυτό εμμένουμε στο ολιστικό μοντέλο παρέμβασης, με εξατομικευμένα πλάνα δράσης, σε συνδυασμό με προληπτικά μέτρα και διεκδίκηση δικαιωμάτων και άσκηση πίεσης.

Όλες οι υπηρεσίες στην PRAKSIS παρέχονται εντελώς δωρεάν και χωρίς διακρίσεις.

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Αθήνας
Από τον Μάρτιο του 2018, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5003596, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Scroll to Top