ΑΡΧΙΚΗ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 +

PRAKSIS – Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω

Η δράση αφορά στη λειτουργία δύο Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων, στη μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών (Περιφέρεια Αττικής), συνολικής δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων. Κάθε μονάδα αποτελείται από τρία (3) διαμερίσματα και σε κάθε διαμέρισμα δύνανται να φιλοξενηθούν έως τέσσερις (4) ασυνόδευτοι ανήλικοι και έως δύο (2) ανήλικοι ανά δωμάτιο. Οι μονάδες βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, με πρόσβαση σε ΜΜΜ, μονάδες υγείας και εκπαίδευσης.

Βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών, σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Παρέχονται ασφαλής στέγαση, κάλυψη βασικών αναγκών και υποστηρικτικές υπηρεσίες, με γνώμονα την προστασία και τη σταδιακή αυτονόμησή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωσή τους και η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Μέσω της ημιαυτόνομης διαβίωσης προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, η χάραξη στόχων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της ικανότητας των ανηλίκων να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και φροντίδας στους φιλοξενούμενους του κάθε διαμερίσματος με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων.

Ειδικότερα, πλέον της ασφαλούς στέγασης και της κάλυψης βασικών αναγκών, παρέχονται οι ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες: διερμηνεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και συνδρομή, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ανταπόκριση σε έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά, καθοδήγηση και υποστήριξη στην σίτιση, καθώς και διασφάλιση της υγιεινής και καθαριότητας εντός των διαμερισμάτων.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 773.107,20 €.

Scroll to Top