Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 +

ΑΡΧΙΚΗ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 +

PRAKSIS – Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω

Η δράση αφορά στη λειτουργία δύο Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων, στη μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών (Περιφέρεια Αττικής), συνολικής δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων. Κάθε μονάδα αποτελείται από τρία (3) διαμερίσματα και σε κάθε διαμέρισμα δύνανται να φιλοξενηθούν έως τέσσερις (4) ασυνόδευτοι ανήλικοι και έως δύο (2) ανήλικοι ανά δωμάτιο. Οι μονάδες βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, με πρόσβαση σε ΜΜΜ, μονάδες υγείας και εκπαίδευσης.

Η κάθε Μονάδα υποστηρίζεται από εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών, η οποία πλαισιώνει τους ανηλίκους ακολουθώντας και σεβόμενη την Πολιτική Παιδικής Προστασίας και τις Αρχές Δεοντολογίας του Σωματείου. Συγκεκριμένα η ομάδα έργου απαρτίζεται από:

Βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών, σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Παρέχονται ασφαλής στέγαση, κάλυψη βασικών αναγκών και υποστηρικτικές υπηρεσίες, με γνώμονα την προστασία και τη σταδιακή αυτονόμησή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωσή τους και η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Μέσω της ημιαυτόνομης διαβίωσης προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, η χάραξη στόχων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της ικανότητας των ανηλίκων να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και φροντίδας στους φιλοξενούμενους του κάθε διαμερίσματος με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

  • Ασφαλής Στέγαση σε πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες.
  • Υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε οι φιλοξενούμενοι να έχουν πρόσβαση στην προληπτική, θεραπευτική και επείγουσα υγειονομική περίθαλψη.
  • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη από τη διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος, μέσω συνεδριών υποστήριξης και συμβουλευτικής, με εξατομικευμένη προσέγγιση και με βάση το βέλτιστο συμφέρον και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ανηλίκου.
  • Νομική συμβουλευτική και συνδρομή εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε νομική ενημέρωση και εκπροσώπηση των φιλοξενούμενων.
  • Διερμηνεία σε γλώσσα που κατανοεί ο κάθε ωφελούμενος για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στα εποπτευόμενα διαμερίσματα.
  • Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Συμμετοχή στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται μαθήματα υποστηρικτικής διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας εντός των διαμερισμάτων.
  • Οικονομική ενίσχυση μέσω της λήψης οικονομικού βοηθήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο εποπτευόμενο διαμέρισμα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.
  • Μηνιαία Κάρτα Απεριόριστων Διαδρομών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) καθ’ όλη τη διάρκεια της στέγασής τους.
  • Υπηρεσία Ανταπόκρισης σε έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά μέσω της λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με την ομάδα έργου υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
  • Αναζήτηση στεγαστικών λύσεων μετά την ολοκλήρωση της φιλοξενίας τους στο πρόγραμμα και την ενηλικίωση τους.

Για το διάστημα από 01/01/2024 η υλοποίηση της δράσης αφορά στη λειτουργία μίας Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων, στη μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών (Περιφέρεια Αττικής), συνολικής δυναμικότητας πέντε (5) διαμερισμάτων και είκοσι (20) θέσεων.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 303/Φ.40/19-02-2020 (Κωδ. 040) Πρόσκλησης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.214.285,65€ και αφορά στην υλοποίηση από 01/08/2020 έως και 31/03/2024.

Scroll to Top