ΕΣΤΙΑ 2022

ΑΡΧΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2022

Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Σωματείο PRAKSIS για την υλοποίηση της Δράσης– Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183827

Σκοπός του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της παροχής στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα παρέχονται:

  • Προσωρινή Φιλοξενία, δηλαδή παροχή στέγασης σε εκατόν εξήντα έξι (166) μονάδες , με την συνολική δυναμικότητα να ορίζεται στις εννιακόσιες είκοσι δύο (922) θέσεις. Κάθε διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο χώρο ύπνου δυναμικότητας έως έξι (6) ωφελούμενους έκαστος, σε περίπτωση δε που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη.
  • Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.
  • Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.
  • Σίτιση, ή/και φύλαξη ή/και αυξημένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξη, αυξημένες απαιτήσεις σε αριθμό προσωπικού, αυξημένες ανάγκες ιατρικής παρακολούθησης των ωφελούμενων εφόσον απαιτείται με βάση την κατηγορία της μονάδας.
  • Μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης, εφόσον απαιτηθεί από το φορέα υλοποίησης. Αφορούν μετακινήσεις από και προς το διαμέρισμα από κεντρικό σημείο άφιξης πχ λιμάνι Πειραιά, ή κεντρική πλατεία της πόλης. Και κατά περίπτωση η μετακίνηση για μετάβαση σε δημόσιες υπηρεσίες όταν δεν υπάρχει πρόσβαση από ΜΜΜ.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.116.360,00 €.

Scroll to Top