Πρόγραμμα Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας

ΑΡΧΙΚΗ Πρόγραμμα Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας

“Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας” Κωδικός ΟΠΣ 6001581 «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Η Πράξη «Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ για την υλοποίηση του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”» με Κωδικό ΟΠΣ 6001581 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027» που υλοποιείται από εταιρικό σχήμα με συντονιστή εταίρο την ανθρωπιστική οργάνωση ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ και εταίρο την ανθρωπιστική οργάνωση PRAKSIS, υποστηρίζει την εφαρμογή του θεσμού της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων στην ελληνική επικράτεια με σκοπό τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών επιτροπείας σε ασυνόδευτους ανήλικους, που διαβιούν στην Ελλάδα με ενιαίο, οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο μέσω της σταθερής παρουσίας Εντεταλμένων Επιτροπείας και Συντονιστών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα στοιχεία φιλοξενούμενων και τις προβλέψεις αφίξεων ασυνόδευτων ανηλίκων, όσο και το θεσμικό πλαίσιο περί παροχής υπηρεσιών επιτροπείας.

Αντικείμενο της πράξης αυτής είναι η ανάληψη της εφαρμογής του θεσμού της Επιτροπείας Ασυνόδευτων και Χωρισμένων Ανηλίκων, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου Επιτροπείας απαρτιζόμενο από 180 κατάλληλα εκπαιδευμένους Εντεταλμένους Επιτροπείας (ΕΕΠ)άρθρο 66ΙΔ του ν. 4939/2022 (Α’ 111) και 12 Συντονιστές αυτών, άρθρο 66ΙΕτου ν. 4939/2022 (Α’ 111).

Οι βασικοί στόχοι της πράξης είναι:

  • Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των Ασυνόδευτων και Χωρισμένων Ανηλίκων που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια.
  • Η προάσπιση του βέλτιστου συμφέροντός τους, με τη συμμετοχή των ίδιων των επωφελούμενων στην λήψη αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους, λαμβάνοντας υπόψιν κάθε φορά την ηλικία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ανηλίκου.
  • Η προώθηση της οικογενειακής επανένωσης και επικοινωνίας με το οικογενειακό περιβάλλον, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο την σωματική και ψυχική ακεραιότητα ή τα δικαιώματα του ανηλίκου.
  • Υποστήριξη των επωφελούμενων κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή, με στόχο την αυτονόμησή τους και την ένταξη τόσο στην κοινωνική ζωή όσο και στην αγορά εργασίας.

  Οι Εντεταλμένοι Επιτροπείας θα προσληφθούν σταδιακά από τους δύο Δικαιούχους, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση με Κωδικό AMIF_014 Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 1306, σε τρεις φάσεις, με απώτερο στόχο την προστασία του βέλτιστου συμφέροντος των ανηλίκων και θα αναλάβουν την Επιτροπεία τους, σύμφωνα με το Ν. 4939/2022 (αρ. 66Γ), και συγκεκριμένα: 

  1. την επιμέλεια του προσώπου του ασυνόδευτου ανηλίκου 
  2. την εκπροσώπησή του σε θέματα προσωπικής κατάστασης, και  
  3. τη συνδρομή του σε περιουσιακά θέματα 

  Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/11/2023 και λήξης η 31/12/2024.

  Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ PRAKSIS ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

  Scroll to Top