ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Στην Αθήνα, σήμερα 30/5/2012, ο Πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής ΟργάνωσηςPRAKSIS , Αντύπας Τζανέτος, αναρτήσαμε την Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΚΟΧ55.903/01/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός Τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

Η  ανακοίνωση μαζί με τα παραρτήματα βρίσκεται αναρτημένη:

  • στα γραφεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS, Στουνάρη 57, ΤΚ 10432 Αθήνα, 2ο Όροφο
  • στο κτίριο του Δήμου Αθηναίων
  • στο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) του Δήμου Αθηναίων
  • στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σε συνέχεια αναστολής της διαδικασία από 25/04/2012, είναι μία (1) ημέρα στις 05/06/2012. 

Με εκτίμηση

Τζανέτος ΑΝΤΥΠΑΣ

 

Πρόεδρος Δ.Σ της ΜΚΟ PRAKSIS

PRAKSIS ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ PRAKSIS ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Scroll to Top