ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέρους του έργου με τίτλο: Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δράση 1.4/13: «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» 1.4.α/13: «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΕΧΝΗΣ».

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Scroll to Top