ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά από τα αιτήματα πολλών προμηθευτών, λόγω της θερινής περιόδου, η PRAKSIS ανακοινώνει την παράταση του χρόνου υποβολής των συμμετοχών, στο διαγωνισμό.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών και δικαιολογητικών ορίζεται η : ΔΕΥΤΕΡΑ 6/8/2018 ΩΡΑ 17:00

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΡΙΤΗ 7/8/2018 ΩΡΑ 13:00

Όσον αφορά στη προθεσμία (10 ημέρες) για την αποστολή των δικαιολογητικών σε περίπτωση που κάποιος αναδειχθεί προσωρινός  μειοδότης , θα δοθεί  παράταση επειδή γνωρίζουμε ότι οι δημοσιές υπηρεσίες υπολειτουργούν το διάστημα αυτό.

https://www.praksis.gr/el/news-top/item/paratasi-ydraylikon-ergasivn

Scroll to Top