ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δελτίο Τύπου, Φεβρουάριος 2013

“PRAKSIS-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ
 ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΟΧ/55.903/01/202012

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Σεπτέμβρη του 2012 εγκαινιάστηκε η συνεργασία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «PRAKSIS» με το Δήμο Αθήνας, στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και έπειτα από την ανοιχτή πρόσκληση (Κωδικός 37, αριθμ. πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 ΑΔΑ [4Α3ΠΛ-Μ]) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η ΜΚΟ «PRAKSIS» έχει ως σκοπό ¨τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης σε πανελλαδικό επίπεδο¨.[1] Ο κύριος στόχος της ¨είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους¨.[2] Από τον Σεπτέμβρη του 2012, τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού της «PRAKSIS» διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές), στελεχώνει το υποέργο «Παρέμβαση Αγωγής Υγείας στους Δρόμους της Αθήνας» του προγράμματος ΚΟΧ/55.903/01/202012 . Η «PRAKSIS» μεταφέρει την πλούσια τεχνογνωσία της στον τομέα σχεδιασμού και οργάνωσης πολιτικής αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανακούφισης διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άποροι, άστεγοι, μετανάστες, πρόσφυγες κ.ά.).

Η δράση «Παρέμβαση Αγωγής Υγείας στους Δρόμους της Αθήνας» έχει ως στόχο την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης των ατόμων/ μελών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων που διαβιούν στη περιοχή του Δήμου Αθηναίων, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης και ιατρικής ενημέρωσης (δράσεις δημόσιας υγείας), με τη δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας η οποία θα λειτουργήσει στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού στην περιοχή. Η διεπιστημονική αυτή ομάδα θα μπορεί να ενισχυθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επιστημονικά εξειδικευμένους επαγγελματίες για την καλύτερη δράση της. Για την δράση αυτή προβλέφθηκε η πρόσληψη έξι ανέργων, δύο κοινωνικών επιστημόνων και τεσσάρων νοσηλευτών.

Κατά τη πραγματοποίηση του υποέργου έγιναν εξορμήσεις στους δρόμους της Αθήνας από την ομάδα των  στελεχών του προγράμματος οι οποίες είχαν ως στόχο την προώθηση των δομών υγείας της PRAKSISκαι των προγραμμάτων της. (Πολυιατρείο Αθήνας, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων, πρόγραμμα HIV). Υπήρξε επίσης συμμετοχή της ομάδας στις εξορμήσεις του ΟΚΑΝΑ.

Επίσης η ομάδα εντός του Πολυιατρείου στελέχωσε υπάρχουσες δομές βελτιώνοντας τις υπηρεσίες και συμμετέχοντας στη δημιουργία νέων. Σε όλες τις δράσεις έγιναν ενημερώσεις για πρόληψη και προστασία ασθενειών. Στο ενδοκρινολογικό ιατρείο η ομάδα «Παρέμβαση Αγωγής Υγείας στους Δρόμους της Αθήνας» συμμετείχε στη λήψη ιατρικού ιστορικού και δημιούργησε φυλλάδια ενημέρωσης σε τρεις γλώσσες για την ενημέρωση των ωφελούμενων. Στο Παιδιατρικό Ιατρείο συμμετείχε στην λήψη ιατρικού ιστορικού και έκανε ενημερώσεις σχετικά με την υγιεινή και την προστασία από τα μικρόβια.

Η δράση ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2013.


[1] PRAKSIS, Ποιοι είμαστε, http://www.praksis.gr/1002_1/Poioi-Eimaste, τελευταία είσοδος 31 Δεκεμβρίου 2012.

[2] Στο ίδιο.

                                                                     

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Scroll to Top