ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας – Δήμος Αθηναίων

Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας – Δήμος Αθηναίων

 

Α.Π. : Δ2105

Αθήνα, 17 Απριλίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα 17/4/2012, ο Πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS , Αντύπας Τζανέτος, αναρτήσαμε την Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΚΟΧ55.903/01/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός Τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

Ηανακοίνωση μαζί με τα παραρτήματα βρίσκεται αναρτημένη:

στα γραφεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS, Στουνάρη 57, ΤΚ 10432 Αθήνα, 2ο Όροφο

στο κτίριο του Δήμου Αθηναίων στο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) του Δήμου Αθηναίων

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 17/04/2012 και έως 26/04/2012 καταληκτική ημερομηνία.

Με εκτίμηση

Τζανέτος ΑΝΤΥΠΑΣ

Πρόεδρος Δ.Σ της ΜΚΟ PRAKSIS

ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ

PRAKSIS ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

Scroll to Top