ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο του υποέργου «Υλοποίηση προγράμματος διαλογής‐
υπηρεσίες ενημέρωσης, περίθαλψης και υποστήριξης ομάδων στόχου» της Πράξης «Υλοποίηση
ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου της HIV Λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου», η οποία
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013, και λαμβάνοντας υπόψη, την
υπ. αριθμ. 626 28/02/2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος
ελέγχου της HIV Λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου» προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Scroll to Top