ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας H PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) στο Δήμο Αθηναίων

H PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) στο Δήμο Αθηναίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  001 / 2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο PRAKSIS για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Αττική» 2021-2027 του Σωματείου PRAKSIS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ), δικαιούχο της πράξης με τίτλο: “Συνέχιση λειτουργίας Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) στο Δήμο Αθηναίων Continuation of operation of Open Day Center for Homeless in the Municipality of Athens” της ΠΠ 2021-2027 με κωδ. ΟΠΣ MIS 6002592 και συμφωνητικό συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στη Δεληγιώργη 26-28, Αθήνα, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων:

  1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με κωδικό θέσης: ΑΚΗΑ_ΒΠ
  2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ με κωδικό θέσης: ΑΚΗΑ_ΝΟΣ
  3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ με κωδικό θέσης: ΑΚΗΑ_ΚΛ,
  4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με κωδικό θέσης: ΑΚΗΑ_ΕΣ

Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) είναι Δομή για εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής καθώς και διασύνδεσης των ωφελουμένων με στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης,

Η συνέχιση υλοποίησης της Πράξης στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «Αττική 2021 – 2027», στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04, και πληροί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης αττ004 – Α/Α ΟΠΣ 1086, όπως ισχύει καθώς και του θεσμικού πλαισίου των Δομών Αστέγων, όπως ισχύουν.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Πράξης είναι δωρεάν προς όλους, με βάση την καθολική κάλυψη για την παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε επιβαρυμένα υποσύνολα ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται για 10 ημέρες. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει τo Σάββατο 13 Ιουλίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων, στην επίσημη ιστοσελίδα της PRAKSIS ( https://praksis.gr/ ) , δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού Αττικής: A. ΤΑ ΝΕΑ και Β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στα γραφεία του δικαιούχου και στο χώρο των ανακοινώσεων του Aνοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@praksis.gr, υπόψη κας Λέτσα Βασιλικής

Συνημμένα:

Scroll to Top