ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Ορθή Επανάληψη-Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για τη θέση του Νοσηλευτή

Ορθή Επανάληψη-Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για τη θέση του Νοσηλευτή

Ορθή Επανάληψη λόγω εμπρόθεσμων αιτήσεων οι οποίες έφτασαν αργά στα γραφεία μας  λόγω καθυστέρησης των ΕΛΤΑ.
Δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφιοτήτων της πρόσκλησης για τη θέση του νοσηλευτή που δημοσιεύτηκε στις 21/03/2022 με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ21506 στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

Κατά του πίνακα αυτού, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής δηλαδή από τις 16 έως τις 20 Απριλίου 2022 . Η ένσταση αποστέλλεται, κάνοντας χρήση του συνημμένου αρχείου PRAKSIS έντυπο έντασης, είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση hr@praksis.gr με τίτλο στο θέμα ΕΝΣΤΑΣΗ: ΘΕΣΗ_Ν.

Πίνακας Κατάταξης
Εντυπο ‘Ενστασης

Scroll to Top