ΑΡΧΙΚΗ Νέα EU CIVIL SOCIETY PLATFORM AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

EU CIVIL SOCIETY PLATFORM AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

H PRAKSIS συμμετέχει στην 5η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (EU CIVIL SOCIETY PLATFORM AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS) στις 21-22.05.2015 στις Βρυξέλλες, μαζί με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από πολλά κράτη- μέλη. Οι εργασίες της συνάντησης αφορούσαν τρία κεντρικά θεματικά πεδία:

  • “Τα παιδιά ως ομάδα υψηλού κινδύνου εμπορίας (Children as high risk group of trafficking)”,
  • “Οι αναδυόμενες ανησυχίες (Emerging concerns)”,
  • “Πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων (Prevention of trafficking in human beings)”.

Τα αποτελέσματα της 3ης ομάδας εργασίας παρουσίασε στην ολομέλεια η εκπρόσωπος της PRAKSIS, Μαρία Μουδάτσου, στα οποία μεταξύ άλλων συζητήθηκαν: Πρόληψη και μηχανισμοί πρόληψης, παραδείγματα χρήσιμων πρωτοβουλιών πρόληψης στα κράτη μέλη και η αξιολόγηση του αντίκτυπου και η αποτελεσματικότητα τους, η δυνατότητα διασφάλισης ενός στρατηγικού μακροπρόθεσμου αποτελέσματος, η έννοια της «ζήτησης» και πώς το προσεγγίζουν τα κράτη-μέλη. Ακόμα συζητήθηκε το πώς τα κράτη μέλη προσεγγίζουν το θέμα της ποινικοποίησης όσων χρησιμοποιούν εν γνώσει τους υπηρεσίες θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το 18.4 της Οδηγίας 2011/36 / ΕΕ. Πώς θα διασφαλιστεί η συνοχή σε όλες τις διαφορετικές μορφές εκμετάλλευσης; Πώς θα διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση του Trafficking (EU Anti-Trafficking Directive) και της 2009/52/EC Οδηγίας (so-called Employers Sanction Directive).
Βασικά στοιχεία αποτελούν η έλλειψη ενιαίων πρωτοβουλιών, η αξιολόγηση αυτών και η δυσκολία προσέγγισης και ελέγχου σχετικά με την ποινικοποίηση όσων χρησιμοποιούν εν γνώσει τους υπηρεσίες θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Τα αποτελέσματα και των τριών ομάδων εργασίας θα αποτυπωθούν στην αναφορά της EE.

Scroll to Top