ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη νοσηλευτή στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων.

Προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη νοσηλευτή στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων.

Δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφιοτήτων της πρόσκλησης για την θέση του νοσηλευτή στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων που δημοσιεύτηκε στις 12/09/2022 με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ22076 στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

Κατά τον πίνακα αυτό, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής δηλαδή από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2022 . Η ένσταση αποστέλλεται, κάνοντας χρήση του συνημμένου αρχείου PRAKSIS έντυπο έντασης, είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση hr@praksis.gr με τίτλο στο θέμα: ΕΝΣΤΑΣΗ: ΘΕΣΗ_Ν.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων

΄Εντυπο Ένστασης

Scroll to Top