ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων για την θέση του νοσηλευτή και του βοηθητικού προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων για την θέση του νοσηλευτή και του βοηθητικού προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων

Δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων της πρόσκλησης για την θέση του νοσηλευτή και του βοηθητικού προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων που δημοσιεύτηκε στις 26/07/2022 με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ22037 στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

Κατά τους πίνακες αυτούς, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής δηλαδή από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου 2022 . Η ένσταση αποστέλλεται, κάνοντας χρήση του συνημμένου αρχείου PRAKSIS έντυπο έντασης, είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση hr@praksis.gr με τίτλο στο θέμα: ΕΝΣΤΑΣΗ: ΘΕΣΗΝ. είτε ΕΝΣΤΑΣΗ: ΘΕΣΗΒΠ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΗΑ_Ν_07.2022 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΗΑ_ΒΠ_07.2022 (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Scroll to Top