ΑΡΧΙΚΗ Νέα Πρόγραμμα WELCOME: Τελική πιλοτική εφαρμογή 3ου λειτουργικού πρωτοτύπου

Πρόγραμμα WELCOME: Τελική πιλοτική εφαρμογή 3ου λειτουργικού πρωτοτύπου

 Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals (WELCOME)», η PRAKSIS διοργάνωσε πιλοτική εφαρμογή του 3ου λειτουργικού πρωτοτύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της PRAKSIS σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα από 03 έως 06/04/2023.

Στo 3ο λειτουργικό πρωτότυπο, η εφαρμογή MyWELCOME προσέφερε αρκετές λειτουργίες σε αγγλικά, ελληνικά και αραβικά. Οι συμμετέχοντες, Υπήκοοι Τρίτων Χωρών και επαγγελματίες οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, συμπληρωματικά με το υλικό προετοιμασίας, λάμβαναν ολοκληρωμένες οδηγίες και εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, για να εξοικειωθούν με το σύστημα και τις τεχνικές λεπτομέρειες, π.χ. πώς να χρησιμοποιούν την εφαρμογή MyWELCOME, πώς να συνομιλήσουν με τον προσωπικό τους ψηφιακό βοηθό, να δοκιμάσουν τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR) κ.λπ. Επιπλέον, καλύφθηκαν διαφορετικά σενάρια, όπως:

Παροχή βασικών νομικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία ασύλου: Αυτό το σενάριο κάλυπτε την παροχή βασικών πληροφοριών για τα προ-απαιτούμενα της προ-καταγραφής μέσω Skype στην Ελλάδα, καθώς και της πλήρους καταγραφής.

Εκπαίδευση ΥΤΧ για προγραμματισμό ραντεβού με τη Νομική Υπηρεσία της PRAKSIS: Το σενάριο εκπαίδευσης μιμείται ως ένα βαθμό το πλαίσιο μιας συνομιλίας ενός ΥΤΧ με τις δομές της PRAKSIS μέσω τηλεφώνου για τον προγραμματισμό ενός ραντεβού.

Πληροφορίες για υπηρεσίες υγείας: Αυτό το σενάριο στόχευε κυρίως στην υποστήριξη της παροχής βασικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Παραστατικών (ΤΕΠ) στην Ελλάδα, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής στον προσωπικό ιατρό.

Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος.

Εκπαίδευση γλωσσικών δεξιοτήτων: Αυτή η εκπαίδευση πραγματοποιούνταν σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και περιλαμβάνει βασική εκπαίδευση λεξιλογίου που θεωρείται σχετική με την ένταξη ενός ΥΤΧ στην αντίστοιχη χώρα υποδοχής.

• Παροχή πληροφοριών για ζητήματα έμφυλης βίας και ρατσιστικής βίας: Η παροχή πληροφοριών πραγματοποιούνταν σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας (VR) για την εξοικείωση των ΥΤΧ με την ορολογία, καθώς και πού μπορούν να απευθυνθούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, κ.α.

Ειδικότερα, κατά το μήνα Απρίλιο 2023 υλοποιούνται πιλοτικές εφαρμογές του τρίτου λειτουργικού πρωτότυπου σε τρεις χώρες- εταίρους (Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία).

Ιστοσελίδα του έργου
www.welcome-h2020.eu

Scroll to Top