ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στη δομή του Κέντρου Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στη δομή του Κέντρου Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων

Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «PRAKSIS» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Aνοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

1 Ιατρός (ΑΚΗΑ-Ι)

Στο πλαίσιο του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων παρέχονται σε άτομα που βιώνουν την πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, την έλλειψη στέγης ή τον κίνδυνο έλλειψης στέγης και αποκλεισμού από την κατοικία, που διαβιούν σε ακατάλληλες ή/και ανεπαρκείς στεγαστικές συνθήκες και γενικότερα άτομα που αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, οι εξής υπηρεσίες:

Ιατρικές υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική, κοινωνικές υπηρεσίες, διευθέτηση και υποστήριξη στη διεκπεραίωση κοινωνικο-προνοιακών και νομικών ζητημάτων)
  • Οριζόντια συνεργασία με τις άλλες Κοινωνικές Δομές και με άλλους κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων
  • Υπηρεσίες για τη φροντίδα προσωπικής υγιεινής
  • Αγωγή υγείας (επιμόρφωση, ενημέρωση)
  • Χώροι ξεκούρασης & κοινωνικοποίησης
  • Άμεση βοήθεια σε ιατρικά προβλήματα
  • Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού

Η Δομή λειτουργεί καθημερινά με σταθερό ωράριο 07:30 – 21:00, και το δωδεκαμελές προσωπικό που τη στελεχώνει προέρχεται από τις εξής ειδικότητες: 2 νοσηλευτές/τριες, 1 ιατρός, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 4 άτομα προσωπικό καθαριότητας, 1 διοικητικός υπάλληλος και 2 εργασιακοί σύμβουλοι.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται για 10 ημέρες. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων, στην επίσημη ιστοσελίδα της PRAKSIS, δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού Αττικής: A. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και β. TA NEA, στα γραφεία του δικαιούχου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων στον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@praksis.gr, υπόψιν κας Μαργαρίτας Τζαβάρα και Μαριλένας Πετροπούλου

Scroll to Top